Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Zakupu

General Terms and Conditions of Purchase

 

I.       Postanowienia ogólne i zakres zastosowania.

1.      Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu określają zasady zawierania umów sprzedaży / nabycia towarów przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. (jako kupujący / nabywca) i stanowią integralną część tych umów (dalej umowa lub umowa sprzedaży). Znajdują one również odpowiednie zastosowanie do umów dostawy, świadczenia usług, zlecenia lub umowy o dzieło zawieranych przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o., których przedmiotem są oferowane przez nią towary lub usługi.

2.      Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu wprowadza się definicje następujących pojęć:

2.1. OWZ - niniejsze Ogólne Warunki Fabryki Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. wedle najnowszej treści aktualizowanej za pośrednictwem strony www oraz miejsc, gdzie udostępniane są niniejsze OWZ;

2.2. Kupujący - Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081454, NIP: 5490019497, REGON: 070416743;

2.3. Sprzedawca - osoba fizyczna lub prawna bądź inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zbywająca Towary na rzecz Kupującego;

2.4. Towary - przedmioty - części, materiały lub sprzęt - oferowane na sprzedaż wraz z usługami lub same usługi znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy;

2.5. Lokal Sprzedawcy - fabryka, magazyn lub inne miejsce wykonywania działalności przez Sprzedawcę lub miejsce sprzedaży jego Towarów.

3.      OWZ udostępnione są Sprzedawcy na stronie internetowej Kupującego http://owz.omag.pl w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie wzorca w zwykłym toku czynności, a także w formie pisemnej w lokalu Kupującego. Przyjęcie OWZ następuje w dowolny sposób, ale w całości, w tym poprzez przystąpienie do realizacji umowy.

4.      Przyjęcie przez Sprzedawcę OWZ przy jednym zamówieniu uważa się, za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów.

5.      Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Sprzedawcy (w szczególności ogólnych warunków, wzorów umów, wzorców zamówień, regulaminów). Inne warunki handlowe zaproponowane przez drugą stronę mogą obowiązywać jedynie w razie ich pisemnego zaakceptowania przez Kupującego i wyłącznie w zakresie, w jakim pozostają zgodne z OWZ (w każdym razie jakiekolwiek warunki sprzeczne lub niezgodne z OWZ nie są obowiązujące).

6.      Sprzedawca zobowiązany jest informować Kupującego o wszelkich zmianach swoich danych ujawnionych w umowach (w szczególności dotyczących adresu), pod rygorem uznania pism i dokumentów wysłanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone (przy zastosowaniu domniemań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego).

II.      Zamówienia.

1.      Umowa zostaje zawarta pomiędzy stronami na warunkach określonych w zamówieniu Kupującego oraz OWZ w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, jej milczącej akceptacji jeżeli strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych lub przez faktyczne wykonanie części zamówienia.

2.      Zamówienie stanowi samodzielną ofertę Kupującego i określa w sposób kompletny warunki umowy, z wyłączeniem wcześniejszych ustaleń stron. Zamówienie Kupującego może zostać przyjęte przez Sprzedawcę wyłącznie bez zmian oraz zastrzeżeń.

3.      W przypadku zastrzeżeń Sprzedawcy do warunków zamówienia, Sprzedawca powinien wyraźnie odmówić realizacji zamówienia i wskazać swoje uwagi. W przypadku ich uwzględnienia zostaną one uwzględnione w nowym zamówieniu Kupującego. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego z zastrzeżeniami Sprzedawcy, zastrzeżenia te nie będą wiążące dla stron. 

4.      W przypadku, gdy po złożeniu przez Kupującego zamówienia i jego pisemnego potwierdzenia do realizacji przez Sprzedawcę wyjdą na jaw istotne okoliczności nie znane wcześniej Kupującemu, a powodujące, że wykonanie umowy jest zagrożone, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości albo w części i dochodzenia w tym zakresie zwrotu poniesionych kosztów. W takim przypadku Sprzedający ma prawo do dochodzenia odszkodowania, wyłącznie w zakresie, w jakim szkoda była spowodowana zawinionym umyślnie działaniem Kupującego.

III.     Ceny i warunki płatności.

1.      Cena sprzedaży/wynagrodzenie Sprzedawcy określone w zamówieniu Kupującego ma charakter stały, ryczałtowy i obejmuje w szczególności:

1)      wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu sprzedaży i dostawy towaru oraz wykonania usługi,

2)      montaż, instalację itp. Jeżeli zostały wskazane w zamówieniu,

3)      koszty opakowania,

4)      koszty ubezpieczenia Towaru na czas transportu,

5)      koszty dostawy i odbioru Towaru,

6)      wszelkie koszty dojazdu, dostarczenia materiałów i narzędzi itp.,

7)      koszty zabezpieczenia i oznaczenia miejsca wykonania przedmiotu umowy,

8)      uporządkowanie miejsca wykonania umowy,

9)      przywrócenie minia i nieruchomości Kupującego naruszonych w związku z wykonywaniem umowy do stanu pierwotnego,

2.      O ile nie wskazano inaczej, ceny/wynagrodzenie podane w zamówieniu są wyrażone w złotych i są kwotami netto, które zostaną powiększone o należny podatek VAT.

3.      Zapłata ceny/wynagrodzenia Sprzedawcy będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 30 dni od daty wykonania umowy zgodnie z zamówieniem Kupującego na podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę faktury.

4.      W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami wcześniejszego terminu płatności, Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z zapłatą do czasu prawidłowego i pełnego wykonania umowy przez Sprzedawcę, w przypadku:

1)      opóźnienia Sprzedawcy w wykonaniu umowy,

2)      uzasadnionego przypuszczenia, że umowa nie zostanie wykonana w terminie,

3)      wyrządzenia przez Sprzedawcę szkody Kupującemu lub powstania innych roszczeń Kupującego względem Sprzedawcy z tytułu nienależytego wykonywania lub wykonania umowy.

5.      Sprzedawcy nie przysługuje               wobec Kupującego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności (poza tymi, które wyłączeniu od potrącenia nie podlegają z mocy przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego), w tym w każdym przypadku wyłącza się prawo potrącenia należności związanych z zawarciem i sposobem wykonania umowy.

6.      Kupujący posiada prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

IV.    Warunki dostawy.

1.      Dostawa Towaru będzie realizowana do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu.

2.      Dostawa będzie realizowana w terminie określonym w zamówieniu lub jeżeli zamówienie go nie określa, innym zgodnie ustalonym pomiędzy stronami.

3.      Jeżeli dotrzymanie terminu wykonania umowy jest zagrożone z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy jest on zobowiązany – na własny koszt – do wykonania umowy w najkrótszym możliwym terminie, w tym do dostawy towarów ekspresową wysyłką kurierską.

4.      Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania kupującego o wszelkich opóźnieniach w wykonaniu umowy lub zagrożeniach w dochowaniu umownego terminu.

5.      Sprzedawca zobowiązany jest do opakowania Towaru według wskazań Kupującego, a jeżeli takich nie było zgodnie z właściwościami Towaru w sposób zapewniający ich nienaruszalność w czasie transportu.

6.      Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania usługi na rzecz Kupującego z dochowaniem najwyższej, profesjonalnej staranności, według najlepszych standardów i wiedzy właściwych dla danego rodzaju usługi.

7.      Odbiór Towaru oraz zapłata ceny sprzedaży/wynagrodzenia nie stanowi potwierdzenia co do jakości i ilości Towaru oraz jego zgodności z zamówieniem.

8.      Odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie lub utratę Towaru Sprzedawca ponosi do momentu jego wydania Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej.

9.      Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą w przypadku opóźnienia w jej wykonaniu przekraczającego 14 dni. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynie 14 dni liczone od dnia, w którym zamówienie powinno zostać zrealizowane.

V.     Kary umowne.

1.      W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub obowiązków Sprzedawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji, Kupujący jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

2.      W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn dotyczących Sprzedawcy, Kupujący będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto zamówienia.

3.      Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w zakresie przewyższającym naliczone kary umowne.

VI.    Rękojmia i gwarancja.

1.      Sprzedawca gwarantuje, że Towar odpowiada uzgodnieniom zawartym w zamówieniu Kupującego i jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, które zmniejszałyby jego wartość lub użyteczność bez względu na cel wynikający z zamówienia lub przeznaczenia Towaru.

2.      Kupujący sprawdzi Towar po jego dostawie do miejsca przeznaczenia, tak szybko jak to możliwe i zawiadomi Sprzedawcę w formie elektronicznej lub pisemnej o wszelkich wadach ilościowych i jakościowych w ciągu 15 dni od daty kiedy Kupujący wykrył te wady. 

3.      Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do treści reklamacji
w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w w/w terminie będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji.

4.      Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od dnia jej wykonania.

5.      W przypadku ujawnienia wad Towaru w okresie gwarancji, Kupujący jest uprawniony według swojego wyboru do:

1)      zwrotu wadliwego Towaru na koszt i ryzyko Sprzedawcy, w takim przypadku Sprzedawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od przedłożenia  oświadczenia Kupującego o jego zwrocie, zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru wadliwego Towaru od Kupującego oraz zwrotu wynagrodzenia otrzymanego za wadliwy Towar. W przypadku nie odebrania wadliwego Towaru w wyznaczonym terminie Kupujący jest uprawniony według własnego wyboru na koszt i ryzyko Sprzedawcy, do jego odesłania do Sprzedawcy, magazynowania, zniszczenia lub odsprzedania;

2)      Obniżenia ceny Towaru, w takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanego wynagrodzenia ponad rzeczywistą wartość umowy;

3)      Żądania usunięcia wad, w takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, do usunięcia wad Towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od przedłożenia oświadczenia Kupującego z żądaniem usunięcia wad.

6.      W przypadku wykorzystania wadliwego Towaru w procesie produkcji realizowanym przez Kupującego lub klientów Kupującego, którym został sprzedany przedmiot umowy lub produkt Kupującego wytworzony z wykorzystaniem Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej szkody, jak również zwrotu uzyskanego wynagrodzenia za ten wadliwy Towar. Na szkodę powstałą w związku z wykorzystaniem wadliwego przedmiotu umowy zalicza się w szczególności:

1)      wartość surowców utraconych podczas produkcji z wykorzystaniem wadliwego Towaru,

2)      koszt utylizacji wadliwego produktu wytworzonego z użyciem wadliwego Towaru, i innych odpadów powstałych w procesie produkcji,

3)      koszty wytworzenia produktu z wykorzystaniem wadliwego Towaru, w tym koszty pracy pracowników, koszt energii elektrycznej lub innych paliw wykorzystanych w procesie produkcji, koszty płynów i materiałów eksploatacyjnych zużytych w czasie tej produkcji itp.,

4)      koszty związane z przywróceniem prawidłowego procesu produkcji, w tym koszty zatrzymania maszyn i urządzeń oraz ich ponownego rozruchu, koszty czyszczenia maszyn i urządzeń, zmiany lub usunięcia wadliwych produktów, towaru i innych surowców z maszyny, usunięcia ewentualnych uszkodzeń maszyn i urządzeń powstałych w związku z wykorzystaniem wadliwego Towaru, koszty wymiany elementów maszyn i urządzeń powstałe w związku z wykorzystaniem wadliwego Towaru,

5)      utracone korzyści, w tym wartość handlową niewadliwych produktów jakie mogły zostać wytworzone przez Kupującego w czasie produkcji z użyciem wadliwego Towaru oraz w czasie przywracania prawidłowego procesu produkcji, pomniejszone o zaoszczędzone koszty tej produkcji.

7.      W przypadku gdy Sprzedawca nie realizuje swoich obowiązków w tytułu rękojmi lub gwarancji, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania Kupującego, Kupujący jest uprawniony do usunięcia wad przedmiotu umowy, na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

VII.  Siła Wyższa

1.     Żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane wystąpieniem siły wyższej. Opóźniona strona dołoży jednak wszelkich starań aby zredukować czas trwania opóźnienia.

2.     W przypadku zaistnienia siły wyższej Sprzedawca natychmiast powiadomi Kupującego o jej zaistnieniu i określi spodziewany czas opóźnienia.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w przypadku, gdy spełnienie świadczenia stanie się niemożliwe lub nie miałoby dla Sprzedawcy znaczenia ze względu na powstałe lub spodziewane opóźnienie lub inne skutki wystąpienia siły wyższej.

VIII. Postanowienia końcowe

1.      Do umów zawieranych przez Kupującego zastosowanie znajduje prawo polskie i jurysdykcję posiadają sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWZ. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Kupującego.

3.      W sprawach nieuregulowanych w OWZ zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4.      W przypadku nieważności niektórych postanowień OWZ wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swej ważności, a w razie takiej konieczności Strony wprowadzą zgodnie dodatkowe postanowienia.

 

I.       General provisions and their scope.

1.      These General Terms and Conditions of Purchase define principles of concluding contracts of sale/acquisition of goods by OMAG, Sp. z o.o. (the Buyer/Acquirer) and constitute an integral part of these contracts (hereinafter referred to as the Contract or Contract of Sale). They shall also refer to delivery contracts, contracts for provision of services,  commission contracts or contracts for specific work concluded by OMAG, Sp. z o.o. regarding goods and services offered by OMAG, Sp. z o.o.

2.      For the purposes of these General Terms and Conditions of Purchase the following definitions shall apply:

2.1.  GTCP – they are understood to mean General Terms and Conditions of Purchase according to the most recent version updated on OMAG Sp. z o.o. website and in places that offer these GTCP;

2.2.  the Buyer – refers to OMAG Sp. z o.o., a company entered in the register of entrepreneurs maintained by the National Court Register under No. 0000081454, of NIP [TIN]: 5490019497 and REGON statistical number: 070416743; 

2.3.  the Seller – natural or legal person or other non-corporate organizational entity that sells Goods to the Buyer;

2.4.  Goods – these shall mean goods - parts, materials or equipment offered for sale together with services or services provided by the Seller exclusively;

2.5.  Premises of the Seller – a factory, warehouse or other place of the Seller’s business activity or a place where his Goods are sold.

3.       GTCP are available for buyers either on the website of the Buyer, i.e. http://owz.omag.pl in a form which allows to store and reproduce the pattern in an ordinary course of activities or in a written form available on the premises of the Buyer. GTCP can be accepted in any form but in its entirety, including implementation of the Contract.

4.       The acceptance of GTCP by the Seller at the first order shall be deemed the acceptance of GTCP for all other orders and contracts. 

5.       The Parties exclude application of the Seller’s contract templates (especially general conditions, contract templates, order templates, regulations). Other trading conditions proposed by the other Party shall be binding only if the Buyer accepts them in writing and only to the extent they agree with GTCP (any conditions that are contrary to or incompatible with GTCP shall not be binding).

6.       The Seller shall be obliged to inform the Buyer about any changes of their data (especially of the address) disclosed in contracts, otherwise letters and documents sent to the last known address shall be deemed effectively delivered (according to allegations arising from regulations of the Code of Civil Procedure).

II.      Orders.

1.       The Contract shall be considered to be concluded by the Parties in accordance with the Buyer’s order and GTCP upon confirmation of the order by the Seller, tacit acceptance of the contract if the Parties remain in permanent commercial relationship or by actual performance of a part of the order.

2.       A purchase order constitutes an independent Buyer’s offer and defines terms of contract in a complete way excluding prior arrangements of the Parties. Buyer’s order can be approved by the Seller without amendments or reservations.

3.       In the event of the Seller’s objections to order conditions, the Seller should refuse explicitly the order and indicate his objections. If they are approved, they shall be included in the Buyer’s new order. In the case of acceptance of the Buyer’s order by the Seller with the Seller’s objections, such objections shall not be binding upon the Parties.

4.       If certain circumstances previously not known to the Buyer, but causing that the performance of the contract is endangered, are revealed after submitting an order by the Buyer and after its written confirmation by the Seller, the Buyer shall be entitled to withdraw from the contract, in part or in full, and to claim the costs hereby incurred. In such a case, the Seller shall have the right to claim compensation only as far as that damage has been caused by a deliberate action of the Buyer.

III.    Sale prices and payment terms.

1.       Sale price/Seller’s remuneration defined in the Buyer’s order is a fixed lump price that, in particular, includes the following:

1)      the Seller’s remuneration for selling and delivery of Goods and for performance of services,

2)      assembly, installation, etc., if they were included in the order,

3)      packaging costs,

4)      goods insurance costs for the time of transport,

5)      delivery and collection costs of the goods,

6)      all other costs of travelling, delivery of materials and tools, etc.,

7)      security costs and indication of a place of execution of the contract,

8)      organization of a place of execution of the contract,

9)      restoration of the Buyer’s property and premises violated in connection with the contract to the original state.

2.       Unless otherwise specified prices/remuneration indicated in the order are in Polish zlotys and are net prices that shall be increased by the current VAT rate.

3.       Payment of the price/Seller’s remuneration shall be transferred into the Seller’s bank account within 30 days from the date of execution of the agreement in accordance with the Buyer’s order and against the invoice properly issued by the Seller.

4.       In the event the Parties agree on an earlier payment date, the Buyer reserves the right to suspend payment until a proper and complete execution of the agreement:

1)      if the execution of the agreement is delayed by the Seller,

2)      if there exists a reasonable assumption that the agreement will not be executed on time,

3)      in the case of damage caused by the Seller to the Buyer or in the case of other claims of the Buyer against the Seller with respect to improper performance of the agreement.

5.       The Seller shall not be entitled to submit to the Buyer a statement concerning deduction of any amounts due (apart from those that are subject to deductions under final existing law), excluding, in each case, the right to deduct amounts due connected with the conclusion of the Contract and with the method of its performance.

6.       The Buyer shall have the right to deduct amounts related to other obligations or debts pursuant the provisions of the Civil Code.

IV.    Conditions of delivery.

1.       The Goods shall be delivered to the place of destination indicated in the order.

2.       The Goods shall be delivered within the period specified in the order or if it is not specified in the order, within the time limit agreed on by the Parties.

3.       If the Seller is not able to deliver the Goods within the agreed time for reasons attributable to the Seller, the Seller shall be obliged to execute it, including delivery by a courier, at its own expense as soon as possible.

4.       The Seller shall be obliged to inform the Buyer immediately about any delays in performance of the order or about threats connected with keeping the contractual date.  

5.       The Seller shall be obliged to pack the Goods as specified by the Buyer and, if there is no such specification, according to the characteristics of the Goods so as to ensure their integrity during delivery.

6.       The Seller shall be obliged to provide the service for the Buyer with the highest professional diligence and according to the best standards and knowledge relevant to a given type of service.

7.       Collection of the Goods and payment/remuneration does not constitute the confirmation of the quality and quantity of the Goods and their conformity with the contract.

8.       The Seller shall be responsible for accidental damage or loss of the Goods till the moment of the release of the Goods to the Buyer or to a person authorized by the Buyer.

9.       The Buyer shall be entitled to withdraw from the contract in the event of delay in its performance exceeding 14 days. The Buyer shall be entitled to withdraw from the contract within 3 months starting from the expiry of a 14-day period when the delivery should have been realized.

V.     Contractual penalties.

1.       In the case of any delay in realization of the order or obligations of the Seller for the warranty or guarantee, the Buyer shall be entitled to apply a contractual penalty in the amount of 0,5 % of the order gross value for each day of the delay.

2.       In the event of withdrawal of the Buyer from the contract for reasons concerning the Seller, the Buyer shall be entitled to charge a contractual penalty in the amount of 20 % of the order gross value.

3.       The Buyer reserves the right to claim, on general basis, compensation exceeding calculated contractual penalties.

VI.    Warranty and guarantee.

1.       The Seller guarantees that the Goods comply with the provisions stipulated by the Buyer’s contract and are free from any physical or legal defects that could decrease their value and usability for the purpose resulting from the contract or designation of the Goods.

2.       The Buyer will check the Goods after its delivery to the destination, as soon as possible and notify the Seller in electronic or written form about any quantitative and qualitative defects within 15 days from the date when the Buyer detected these defects.

3.       The Seller shall be obliged to respond to the claim within 14 working days from the date of its receipt.  No response to the claim within the given period of time shall be considered as an acceptance of the claim.

4.       The Seller grants a 24-month warranty on the subject of the contract starting from the date of its execution.

5.       In the case the Buyer finds any defects within the warranty period, he shall be entitled, according to his own choice, to:

1)      return defective Goods at the cost and risk of the Seller. In such a case the Seller shall be obliged to collect defective Goods from the Buyer and to reimburse remuneration for defective Goods within 7 calendar days from submitting a statement by the Buyer about returning the Goods. If the Seller does not collect defective Goods within the specified period, the Buyer shall be entitled, at his own choice, to send them back to the Seller, to store them, destroy or resell at the cost and risk of the Seller;

2)      reduction of the price of the Goods; in such a case the Seller shall be obliged to return remuneration achieved above the actual contractual value;

3)      demand removal of defects; in such a case the Seller shall be obliged to remove defects, at his own cost and risk, within 7 calendar days from submitting the demand by the Buyer to remove the defects.

6.       If the defective Goods have been used during a production process realized by the Buyer or the Buyer’s customers who have been sold the subject of the contract or the Buyer’s product manufactured with the use of the Product, the Seller shall be obliged to remedy the damage and to return the remuneration obtained for the defective Product. Damages resulting from the use of the defective subject of the contract are as follows:

1)      the value of materials lost during production with the use of the defective product,

2)      the cost of disposal of a defective product produced with the use of defective Goods as well as of the cost of disposal of other production waste,

3)      the cost of manufacture of the product with the use of defective Goods including labour costs of employees, electricity or other fuels costs used in the production process, costs of operating fluids and consumable materials used in the production, etc.

4)      the costs connected with restoring proper production process, including the costs of machine and device stop or their re-start, the costs of cleaning the machines and equipment, changing or removing defective products, goods or other materials from the machine, of possible repairs of the machine  and equipment resulting from the use of defective Goods, costs of exchange of machine and equipment elements resulting from the use of defective Goods,

5)      lost benefits, including a commercial value of non-defective products that could have been manufactured by the Buyer with the use of defective Goods and while restoring  the proper production, diminished by the production costs saved. 

7.       If the Seller has not fulfilled his obligations on a warranty or guarantee within 7 days from the delivery of the Buyer’s demand, the Buyer shall be entitled to remove defects of the subject of the contract at the Seller’s cost and risk.

VII.  Force majeure.

1.     None of the Parties shall be responsible for delays in execution of the contract due to the occurrence of force majeure. The delayed party shall make every effort to reduce the period of delay.

2.     n the case of occurrence of force majeure the Seller shall immediately notify the Buyer about the circumstances and shall define expected period of such delay.

3.     The Seller reserves the right to withdraw from the contract if its execution becomes impossible or if its execution were of no importance for the Seller for occurred or expected reasons or other effects of occurrence of force majeure.

VIII.Final provisions.

1.       The Polish law shall apply to contracts executed by the Buyer; jurisdiction shall be exercised by common courts of the Republic of Poland.

2.       The Seller and the Buyer shall attempt to settle any disputes arising in connection with performance of any contracts under these GTCP amicably. If no amicable agreement is reached, disputes shall be resolved  by a competent court with jurisdiction in the place of the Buyer’s registered office.

3.       In cases not regulated in GTCP the provisions of the Polish law, especially of the Polish Civil Code shall apply.

4.       If any of the provisions of GTCP are invalid due to implementation of different statutory regulations, the remaining provisions shall still retain their validity and, if necessary, the Parties shall agree on introduction of additional provisions.

 

Brzezinka, 01.01.2019r.